10221.- Άρ. 3383 Εγκύκλιος. Έλλην.κή Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελ- λάδος Προς τους κατά τήν Έπικράτειαν Έκτάκτοτις Έπτρόπους, Διοικητάς και τοπο- τηρητάς. Οι αδελφοί μας Κρήτες έβιάσθησαν και βιάζονται διά τΰ αποτελέσματα τοϋ πολέμου----[κάτω:] Έν Ναυπλίφ τή 13 Μαρτίου 1831------- Μφ. 0.20 Χ 0.28. Περί συνεισφοράς υποχρεωτικής έκ λεπτών 40 παρ' εκάστου πολίτου υπέρ των έκ Κρήτης προσφύγων. ΓΑΚρ. - ¦*-

Περί συνεισφοράς υποχρεωτικής εκ λεπτών 40 παρ' εκάστου πολίτου υπέρτων εκ Κρήτης προσφύγων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί συνεισφοράς υποχρεωτικής εκ λεπτών 40 παρ' εκάστου πολίτου υπέρτων εκ Κρήτης προσφύγων