10220. - Άρ. 3382. Ψήφισμα ΚΔ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος------- Μφ. 0.20x0.27. Έν Ναυπλίω, τή 13 Μαρτίου 1831. Περί παραχωρήσεως κτημάτων και χο- ρηγήσεως χρηματικής βοηθείας προς τους έκ Κρήτης πρόσφυγας. ΓΕΝ-. *

Περί παραχωρήσεως κτημάτων και χορηγήσεως χρηματικής βοηθείας προς τους εκ Κρήτης πρόσφυγας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί παραχωρήσεως κτημάτων και χορηγήσεως χρηματικής βοηθείας προς τους εκ Κρήτης πρόσφυγας.