10218. - Άρα"}. 3951. Ψήφισμα ΚΖ'. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος. Μφ. τής 17 'Ιουνίου 1831, έν Ναυπλίφ. Περί εκτυπώσεως χαρτονομίσματος. Έν αντιγράφω παρά ΓΧ - .

Περί εκτυπώσεως χαρτονομίσματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί εκτυπώσεως χαρτονομίσματος