10216.- 'Αγγελία περί της έν Μοναχίω της Βαυαρίας, αδεία βασιλική, συστη- θείσης Σχολής χάριν των Ελλήνων. Εις 4ον, σ. 4. 'Εν τέλει : 'Εν Μυνιχία τή 1 Ίαννουαρίψ 1831 ό επιστάτης της Σχολής 'Αρ- χιμανδρίτης Μισα>]λ Άχοστολίδ^ς. ΕΒΕ. Τμ. Χφ.

Αγγελία περί της εν Μοναχίω της Βαυαρίας, αδεία βασιλική, συστηθείσης Σχολής χάριν των Ελλήνων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγγελία περί της εν Μοναχίω της Βαυαρίας, αδεία βασιλική, συστηθείσης Σχολής χάριν των Ελλήνων.