10214. - Προκήρυξις [κάτω:] Την 19 Δεκεμβρίου 1830 έν Ναυπλίφ. Ό Συν- τάκτης Α. Πολυζωΐδης. Μφ. 0.21 Χ 0.42. Περί εκδόσεως της έφημ. 'Απόλλων. Πρβλ. αριθ. 10-'36.

Περί εκδόσεως της έφημ. Απόλλων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί εκδόσεως της έφημ. Απόλλων