10213.-Πραγματεία στοιχειώδης περί τών χρεών τοΰ άνθρωπου μετά προσ- θήκης Κανόνων περί χρηστοητ^είας και άλλων πάνυ χρησίμων Μετάφρασις εκ τής 'Ιτα- λικής γλώσσης Διονυσίου Ίερ. Πούρη τοΰ εκ Τρικκάλων, έπιθεωρηθεΐσα και εκ νέον τυπωβεΐσα και επιμελώς διορθωθεϊσα, χάριν τών Κοινών Σχολείων τής Ελλάδος Έν Βενετία. Παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων 1830. Είς 8ον μικρόν, σ. ιε' +119. Βιβλ. έλλην. Κοινότητος Βενετίας, κατ'άνακοίνωοιν κ. Κ. Μέρτζιου.
Διονυσίου Ίερ. Πούρη

περί των χρεών του ανθρώπου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί των χρεών του ανθρώπου