10212. - Περί τής άνακαλυφθείσης μυστικής Εταιρίας έν περιλήψει, μετά- τινων έπ' αυτής παρατηρήσεων. Είς 8ον μικρόν, σ. 8. "Ανευ έτους, άλλα περί τό 1830. ΕΒΕ. Τμ. χφ.

Περί της ανακαλυφθείσης μυστικής Εταιρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της ανακαλυφθείσης μυστικής Εταιρίας