10209. - Λόγος Προτρεπτικός κατά τοΰ φόβου τοΰ θανάτου. — "Ω θάνατε----- Ίησοΰ Χριστού (α' Κορ. ιε' δδ - 57)—Έν Μελίτη 1830. Είς 32ον, σ. 29.

Λόγος Προτρεπτικός κατά του φόβου του θανάτου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος Προτρεπτικός κατά του φόβου του θανάτου.