10208. - Ίεσσή Άλλάν, ή ή κουτζή κόρη. Διήγησις θεμελιωμένη επάνω είς γι- νόμενα. Έν Μελίτη. 1830. Είς 12ον, φ. 2 ά.ά. + σ. 68. Πρβλ. αριθ. 2075.

Ιεσσή Αλλάν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιεσσή Αλλάν