10207. - 'Ελληνική Πολιτεία. Ή επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία. Άρ. 4,422. Προς τους Προέδρους τών κατά την Σπάρτην Δικαστηρίων. Μφ. 0.28x0.41. Της 15 Δεκεμβρίου 1830. 'Εξηγεί τον τρόπον της εφαρμογής τού εθιμικού δικαίου έν Σπάρτη. Προβλέπει και περί τών φόνων λόγω αντεκδικήσεων έν Μάνη, οΰς απαγορεύει μετά της δηλώσεως, δτι εφεξής θά δικάζεται ό δράστης έπί φόνφ.

Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική Πολιτεία. Η επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία.