10206. -'Εγκύκλιος Άο 2953. Ελληνική Πολιτεία. Ή επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία. Προ; τα κατά την Έπικρατείαν Δικαστήρια, [έν τέλει:] 'Εν Ναυπλίφ την 19 'Οκτωβρίου 1830. Εις 16ον, σ. 8. Περί τών υποθέσεων τοΰ αμφισβητουμένου διοικητικού.

Περί των υποθέσεων του αμφισβητουμένου διοικητικού.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των υποθέσεων του αμφισβητουμένου διοικητικού.