10205. - Διήγημα περίεργον και ωφέλιμον, μεταφρασθέν εκ τοϋ γαλλικού, μετ* αυτοσχεδίων σημειώσεων χάριν τών Ελλήνων. 1830. Έν τή τυπογραφία τοϋ Κ. Τόμ- πρα, Κ. Ίο>αννίδου, και Γ. Α. Μελισταγοΰς. Είς 16ον, σ. 4 ά.ά. + 56. Έν Ναυπλίω. UH.MG. 1295. 8.

Διήγημα περίεργον και ωφέλιμον,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διήγημα περίεργον και ωφέλιμον,