10203.- Γεωργία. Ή πατρική Κΐ'βέρνησις τής Ελλάδος βλέπουσα την λυπη- ράν κατάστασιν------[κάτω:] Έν Ναυπλίω, την 2δ "Ιανουαρίου 1830. Ό Έφορος τών εθνικών κτημάτων και Διευθυντής τοϋ Προτύπου 'Αγροκηπίου τής Τίρυνθος Γρη- γόριος Παλαιολόγος. Μφ. 0.28 χ 0.46. 'Εκθέτει τά τής συστάσεως τοΰ 'Αγροκηπίου. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *
Γρη-γόριος Παλαιολόγος

Γεωργία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωργία