10202.-Άρη'}. 531. Ψήφισμα Β.Έλληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος. Μφ. τής 25 'Ιανουαρίου 1830. Διατίμησις νομισμάτων. - Έν αντιγράφω παρά ΓΧ - . *

Ψήφισμα Β

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψήφισμα Β