10200. - Αίσώπου τοϋ Φρυγός βίος καϊ μύθοι μετά τής Χρηστοηθείας Άν- τωνίου τοΰ Βυζαντίου η προσετέθησαν και άλλα τινά πάνυ ωφέλιμα. Νέα εκδοσις. Ένετίησιν. 1830. Πάρα Φραγκίσκφ τω Άνδρεόλα. Εις 8ον μικρόν, σ. 239. IB 9, 175.
Αίσώπου

βίος και μύθοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. βίος και μύθοι