10199. - Άγιασματάριον μέγα ήγουν εκλογή τών χρΐ|σιμωτέρων τοις ίερεϋ- σιν ακολουθιών και ευχών και άλλων πλείστων εκ τοϋ μεγάλου ευχολογίου. Έν Βενε- τία. Παρά Νικολάορ Γλυκεΐ τω εξ Ιωαννίνων. 1830. Εις δον μικρόν, σ. 384. UH.MG. 1224.2.2. *

Αγιασματάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγιασματάριον