10196· - Παιδαγωγία προς χρήσιν τών ποθοΰντων μανθάνειν γράμματα Μετά νέας προσθήκης—Πραΰς-----Θεώ φίλος»—Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογρα- φίας Φραγκίσκου Άνδρεώλα. 1829. Εις δον μικρόν, σ. 16. Πρβλ. αριθ. 989 και 1392. ΕΒΕ - . -*-

Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παιδαγωγία προς χρήσιν των ποθούντων μανθάνειν γράμματα