10195* - Μηνολόγιον Πρόχειρον τοϋ έτους χιλιοστοϋ όκτακοσιοστοΰ εικοστού έν- νάτου 1829 Μετά προσθήκης πολλών αξιόλογων εΙδήσεων. Έν Βενετία. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων. Είς 32ον, σ. 48. Περιέχει και πληροφορίας περί τής Σχολής Φλαγγίνη έν Βενετία. -Η-

Μηνολόγιον Πρόχειρον του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού εικοστού έννατου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μηνολόγιον Πρόχειρον του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού εικοστού έννατου