10194.- Ίακώβου Ρίζου, 'Ασπασία, τραγωδία διηρημένη ε'ις τρεις πράξεις. Εκ- δίδεται υπό τοϋ άνεψιοΰ του Α. Ν. Έν Βοστώνη, παρά Ίλλάρδω. Γραίω, Λιττΰλω, και Ούιλκίνσω.—. Έν Νεούμπορία, παρά Γ. και Κ. Καρβίλλω. Έν Φιλαδελφία, παρά Καί- ρει, Λήα, και Καίρει, ΑΩΚΘ' Εις Ιϋον, σ. οη'. UH.MG. 1236 3.
J. Rizos | Ίακώβου Ρίζου

Ασπασία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ασπασία