10189.-Άρι&\ 13.330.Εγκύκλιος. Ελληνική Πολιτεία.Ό Κυβερνήτης τής Ελ- λάδος Προς τους κικά την Έπικρχυειαν Έ>αάκτους Επιτρόπους και Προσωρινούς Διοι- κητάς.Ή κακοβουλία, συμπαραλαβοΰσα τήν πλεονεξίαν συνεργόν εις τινας επαρχίας - - - - Μφ. 0.21 Χ 0.32. Έν "Αργεί, Tfj 7 'Ιουλίου 1829. Περί καταχρήσεων έκ μέρους τών ενοικια- στών τών εθνικών προσόδων. ΓΕΝ - .

Περί καταχρήσεων εκ μέρους των ενοικιαστών των εθνικών προσόδων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί καταχρήσεων εκ μέρους των ενοικιαστών των εθνικών προσόδων