10188.-'Αρ. 12,574. ψήφισμα ΑΓ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος, Θεωροΰντες τήν έσχάτην πενίαν,------- Είς 8ον, σ. 3. Έν συνεχεία έτερον Ψήφισμα, ύπ' αριθ. 12575. 'Αμφότερα έν ΑΙγίνχι 18· Μαΐου 1829. Άφορώσιν είς τήν διαδικασίαν τών αγωγών περί χρεών. ΛΕΥ - .

διαδικασίαν των αγωγών περί χρεών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. διαδικασίαν των αγωγών περί χρεών