10187. - Άρ. 16. Εγκύκλιος Ελληνική Πολιτεία.Ή επί τών εκκλησιαστικών και τής δημοσίου παιδεύσεως Γραμματεία Προς τους κατά την Έπικράτειαν Διδασκάλους. Μφ. 0.23 χ 0.32. Έν Αίγίνη, τη 10 "Οκτωβρίου 1829. Όδηγίαι γενικής φύσεως. ΓΕΝ—. *

Οδηγίαι γενικής φύσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδηγίαι γενικής φύσεως