10186. - 'Αριθμητική κατά τήν άλληλοδιδακτικήν μέθοδον συνταχθείσα υπό Α. Πολίτου. Κλάσ.ς α', [β', γ'.] Πίναξ α', [γ', δ'.ς', η'.]'Αριθμός α' 4. [8. 9. 11. 13.] Πίνακες 0.80x0.40. "Ισως τοΰ 1829· πρβλ. τό ευθύς ανωτέρω. ΓΕΝ. MGL. 406.2. -Η-
Α. Πολίτου

Αριθμητική κατά την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθμητική κατά την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον