10185. -'Αριθμητική κατά την άλληλοδιδακτικήν μέθοδον. Συνταχθείσα υπό Αθανασίου Πολίτου, και εκδοθείσα δαπάνη τής Κυβερνήσεως, ε'ις χρήσιν τών 'Αλλη- λοδιδακτικών Σχολείων τοΰ Τονικοΰ Κράτους. Κλ[άσσ]ις Ε' [g'.Z'.H'.] Πιν. Α'. [Β'. Γ.Ε'.Η']. 'Αριθ. 16. [17. 18.......32.] Πίνακες 0.30 Χ 0.40. "Ισως τοΰ 1829, δτε ήσχολήθη ό Ά θ. Πολίτης περί την άλληλοδιδα- κτικήν μέθοδον πρβλ. αριθ. 1850. ΓΕΝ. MGL 406. 2. -Μ-
Αθανασίου Πολίτου

Αριθμητική κατά την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθμητική κατά την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον.