10184. -'Αγάπης 'Υπόμνημα Διά τά μικρά 'Αρχοντόπουλα καί Πτωχόπουλα "Ητοι Ζωή καί Θάνατος Διαφόρων ευσεβών Παιδιών. Μεταφρασίΐέν από τό Άγγλικόν. Μελίτη. 'Από τό Τυπογραφεΐον τής εν Λονδίνω 'Αποστολικής Εταιρείας, αωκθ'. Είς 32ον, σ. 80. *

ΑγάπηςΥπόμνημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΑγάπηςΥπόμνημα