10182. - 'Εγκύκλιος ιδιαιτέρα. Προς τους ευκατάστατους πολίτας τους κατά το Αιγαίον πέλαγος, και τάς επαρχίας τής Πελοποννήσου και τής Στερεάς Ελλάδος, [κάτω:] Έν ΑΊγίνη, τή 4 Φεβρουαρίου 1828. Ι. Α. Καποδίστριας. Μφ. 0 22 χ 0.33. Περί έγγραφης μετόχων εις την Έθνικήν Χρηματιστικήν Τράπεζαν, διά τάς άνάγκας του Κράτους. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *
Ι. Α. Καποδίστριας.

Εγκύκλιος ιδιαιτέρα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος ιδιαιτέρα.