10181.-Δηλοποίησις. Ό "Υπαρχος των Κορφών, [κάτω:] Κόρφο! εν tfj τυπογραφία της Διοικήσεως. Μφ. 0.22x0.28. Τής 30 Μαΐου 1828. Ίταλιστί και ελληνιστί. Οί έχοντες ιίδειαν «νά βαστοΰν οίρματα τής φωτιάς» δέον νά προσέλθωσι προς καταβολήν δικαιώματος. ΓΕΝ - . -*

Δηλοποίησις. Ό Ύπαρχος των Κορφών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δηλοποίησις. Ό Ύπαρχος των Κορφών