10180. - Άρ. 157. Ελληνική Πολιτεία. Ό έκτακτος Επίτροπος τών Δυτικών Σποράδων. Προς ά'παντας τους έγκατοίκους τοΰ Τμήματος τούτου, [κάτω:] Τή 18'Ιου- νίου 1828, έν Πόρφ. Β. Α. Καποδίστριας. Μφ. 0.21x0.32. Περιορισμός τοΰ τόκου είς 10 %. ΠΟΣ - .
Β. Α. Καποδίστριας.

Περιορισμός του τόκου εις 10 %

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περιορισμός του τόκου εις 10 %