10179. - "Αρ. 67. Ελληνική Πολιτεία. Ό έκτακτος Επίτροπος τών Δυτικών Σποράδων Προς τους έγκατοίκους τοΰ Τμήματος τούτου. Σκεπτόμενος τήν κατάστασιν τών υγειονομικών οικοδομών-------[κάτω:] Τη 6 'Ιουνίου 1828, έν "Υδρα. Β. Α. Κα- ποδίστριας. Μφ. 0.22x0.32. Περί «Ύγειοαστυνομείου». ΠΟΣ - . *
Β. Α. Κα-ποδίστριας.

Περί «Υγειοαστυνομείου».

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί «Υγειοαστυνομείου».