10178.- 'Αριθ. Β'. Πράξις τής Διοικήσεως,---------------διά νά εύκολΰνη περισ- σότερον τήν δοΰλευσιν τών Ύπομνηματιστικών Όφφικίων (Ρεγιστραρίε) τών Κριτηρίων, και διά νά διόρθωση το σύστημα τής συνάξεως τών 'Αποτιμήσεων (Ταριφών.) Κορ- φοί 16 Ίαννουαρίου 1828. Μφ. 0.43 χ 0.59. Ίταλιστί και ελληνιστί. ΔΒΖ - . *

Αριθ. Β'. Πράξις της Διοικήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Β'. Πράξις της Διοικήσεως