10177. - Άντίτυπον 'Αριθ. 2. Διάταξις άφορώσα τον κανονισμόν τών ασφαλι- στικών μέσων, τών οποίων προαπαιτείται ή τακτική έκτέλεσις, διά νά δοθή το έγγραφον τής ιδιοκτησίας και το δίπλωμα τής Κυβερνήσεως, [έν τέλει:] Έν Αιγίνη, τήν 3 Φε- βρουαρίου 1828. Είς 4ον, σ. 4. -Χ-

Διάταξις αφορώσα τον κανονισμόν των ασφαλιστικών μέσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάταξις αφορώσα τον κανονισμόν των ασφαλιστικών μέσων