10176. - 'Ιστορία τοΰ 'Ανδρέου Δούννου, τής είς τήν Ίρλάνδαν Λατινικής 'Εκκλησίας — Τα δικαιώματα—-----οφθαλμούς. Ψαλμ. ιθ'. 8. —Έν Μελίτη, 'Από τήν εξ 'Αμερικής Τυπογραφίαν. 1827. Είς 12ον, σ. 143 + 1 ά ά.
Ανδρέου Δούννου

Ιστορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία