10172. - Κατήχησίς πολιτική εις χρήσιν τών Ελλήνων, συνταχθείσα μεν Ίτα- λιστί ύπό τοΰ φιλέλληνος Κ[όμητος] Α[λερίνου] Π[άλμα]. Μεταφρασθεΐσα δε παρά τοϋ Νικολάοο Γ. Παγκαλάκν?. 'Εκ τής εν Ύδρα τυπογραφίας 1825. Εις 8ον, σ. 101. Βρετός γ', Β' 857. *
Α[λερίνου] Π[άλμα]

Κατηχησίς πολιτική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατηχησίς πολιτική