10171. - Καλλιγραφία Ελληνική μετά χαλκογραφικών υποδειγμάτων εις χρή- τών κοινών Σχολείων τοΰ Γένους σχεδιασθείσα και εκδοθείσα δαπάνη τής εν Βιέννη τών Γραικών και Βλάχων Κοινότητος τής ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας τής αγίας Τριάδος. 'Εν Βιέννη τής Αυστρίας, 1825. 'Εκ τής Τυπογραφίας Β.Ι. Σβεκίου. Εις 4ον μικρόν επίμηκες, σ. 1G, μετά δέκα πινάκων. Κάτωθι εκάστου πίνακος: Hirsch script - Mttller sculpt. IB 82, 1397.

Καλλιγραφία Ελληνική μετά χαλκογραφικών υποδειγμάτων εις χρή-των κοινών Σχολείων του Γένους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καλλιγραφία Ελληνική μετά χαλκογραφικών υποδειγμάτων εις χρή-των κοινών Σχολείων του Γένους