10169· - Δηλοποίησις. [κάτω:] Κορφοί, εν τη τυπογραφία τής Διοικήσεως. Μφ. 0.20x0.28 τής 10)22 'Οκτωβρίου 1825. Έπικήρυξις φονέως αντί χιλίων ταλλήρων. Ίτα- λιστί και ελληνιστί. ΔΒΖ - . *

Επικήρυξις φονέως αντί χιλίων ταλλήρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επικήρυξις φονέως αντί χιλίων ταλλήρων