10168.- Δηλοποίησις. Είναι έμποδισμένον προς τον καθένα,------------[κάτω] Έκ τοΰ Τελωνίου. Κόρφοι 18 Μαΐου 1825. Μφ. 0.21 χ 0.30. 'Ελληνιστί και Ίταλιστί. Τελωνειακοί διατάξεις. ΓΧ - . *

Τελωνειακοί διατάξεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τελωνειακοί διατάξεις