10167. - 'Αριθ. Β'. Πράξις της Διοικήσεως,'Εκδοθείσα κατά το 16. τον "Αρ- θρον, Τμήμα 3. τον, Κεφάλαιον 2ρον, τοΰ Χάρτου τοΰ Πολιτεύματος, δια τής οποίας διευθετίζονται αί δημόσιαι 'Αποτιμήσεις, κατά την ΝΓ' Πράξιν τής Γερουσίας όπου διορίζει το Βρεττανικόν Νόμισμα, ώς Γνώμονα των Νομισμάτων τοΰ Κράτους τούτου. Κόρφοι 30 'Ιουνίου 1825. Σειρά τριών μφ. 0.49 Χ 0.37, μόνον ελληνιστί, εξ ων τό α' περιέχει τό προοίμιον και τάς ύπ' αριθ. 1 κα'ι 2 διατιμήσεις, τό β' τάς ύπ' αριθ. 3-5 διατιμήσεις και τό γ' τάς ύπ' αριθ. 6-8 διατιμήσεις. ΔΒΖ - . ¦Η-

Αριθ. Β'. Πράξις της Διοικήσεως,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Β'. Πράξις της Διοικήσεως,