10166. - Αριθ. Α'. Πράξις της Διοικήσεως. 'Εκδοθείσα, κατά το 16 "Αρθρον, Τμήμα 3, Κεφάλαιον 2 τοΰ Χάρτου τοΰ Πολιτεύματος, δια να βάλλη εις πράξιν το 4 "Αρθρον τής ΝΓ Πράξεως τής Γερουσίας, τάς 4 'Ιουνίου 1825 σημειωμένης, περί των Βρεττανικών Μεταλλίνων Νομισμάτων. Κόρφοι 18 'Ιουνίου 1825. Μφ. 0.39x0.47. Μόνον ελληνιστί. ΔΒΖ - . -Η-

Αριθ. Α'. Πράξις της Διοικήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Α'. Πράξις της Διοικήσεως