10164.-Προκήρυξις Κάτοικοι τής 'Ακαρνανίας και Αιτωλίας. Ό εχθρός έπρο- χώρησεν ε'ις τήν γήν σα;---------------[κάτω:] Tfj 4. Αύγουστου. 1824. Μοναστήρι Λι- γοβιτζίου. Α. Μαυροκορδάτος. Μφ. 0.22x0.31. Προτρέπει συμμετοχήν πάντων εις τόν 'Αγώνα. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *
Α. Μαυροκορδάτος.

Προκήρυξις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις