10161. - Εϊδησις. Μία Δημόσιος 'Αποθήκη ιατρικών..... Μφ. 0.19 Χ 0.16, άνευ τόπου κα'ι χρόνου εκδόσεως, αλλ' έν Μεσολογγίω, τφ 1824, δι' οΰ αναγγέλλεται ή έν Μεσολογγίω σύστασις ύπό τής Φιλελληνικής 'Εταιρίας τοϋ Λονδίνου υπό τήν διεύθυνσιν τού Ιατρού 'Ιουλίου Μιλιγκενου υγειονομικού Σταθμού προς δωρεάν περίθαλψιν τοϋ πληθυσμού. ΕΒΕ. Τμ. Χφ.

Μία Δημόσιος Αποθήκη ιατρικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μία Δημόσιος Αποθήκη ιατρικών