10160. -Διήγησις αληθινή και ωραία της άνδραγαθίας και τοϋ ευτυχούς θανά- του τοϋ 'Ιακώβου Κοβία, "Αγγλου τινός ναΰτου. Μεταφρασθεΐσα από το άγγλικόν. Πρώτον μεν τι'ιποις εκδοθείσα από το έν τοις Πατριαρχείοις τυπογραφεΐον το έν Κων- σταντινουπόλει. Νϋν δε εκ δευτέρου τυποθεΐσα παρά τοϋ εξ 'Αμερικής έν Μελίτη, διά τήν ψυχωφέλειαν τών δσοι άγαπώσι τήν άμαρτίαν, ή φοβούνται τον θάνατον, 1824. Εις 16ον, σ. 34. UH. MG. 1290.4 30. -*

Διήγησις αληθινή και ωραία της ανδραγαθίας και του ευτυχούς θανάτου του Ιακώβου Κοβία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διήγησις αληθινή και ωραία της ανδραγαθίας και του ευτυχούς θανάτου του Ιακώβου Κοβία