10158· - Αί τρεις ναυτικαί νήσοι "Υδρα, Πέτζαι και Ψαρά Προς τους "Ελλη- νας απαντάς. Μη γένοιτο, ά'νδρες "Ελληνες νά νυμίση τις----- Μφ. 0.20 Χ 0.29, τυπωθέν έπ' αμφοτέρων τών σελίδων. Της 11 'Ιανουαρίου 1824. Έν "Υδρα. Συμβουλεύει την όμόνοιαν και τήν παΰσιν καταχρήσεων. ΠΟΣ—. -Η-

Αι τρεις ναυτικαί νήσοι "Υδρα, Πέτζαι και Ψαρά Προς τους Έλληνας απαντάς.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι τρεις ναυτικαί νήσοι "Υδρα, Πέτζαι και Ψαρά Προς τους Έλληνας απαντάς.