10154. - Τοις εντιμωτάτοις κυρίοις κυρίοις Άργυρφ και Κωνσταντίνω αύτα- δέλφοις Τέρπκου εις τεκμήριον ευγνωμοσύνης άνατίθησι τήν βίβλον ταυτηνι 1822 Σε- πτεμβρίου 12. Ό εκδότης. Τΰποις εξεδόθη έν Πέστα παρά τφ Εύγενεΐ Θωμά Τράττνερ εκ Πετρόζας. Εις 16ον, σ. VI + 7 - 16. Τήν άφιέρωσιν (σ. III - IV) υπογράφει: Δημ. Παναγ[ιώτου]. Τόν πρόλογον (σ. V - VI) υπογράφει: ό εκδότης Δημ. Παναγ[ιώτου] τής κατά Μακεδονίαν σιατίστης μαθητής τής 'Ιατρικής έν τφ δ' χρόνω». - 'Από σ. 7-16: «Πραγματεία περί τών τής Ψυχής ενερ- γειών». ΕΒΕ—. -*-
Δημ. Παναγ[ιώτου].

«Πραγματεία περί των της Ψυχής ενεργειών».

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. «Πραγματεία περί των της Ψυχής ενεργειών».