10151.-Άρ. 1399 τοΰ Πρωτοκώλου. Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος Θέσπισμα τοΰ Βουλευτικού Σώματος. Επειδή ή παροϋσα κατάστασις τής Χέρσου Ελλάδος— [κάτω:] Εξεδόθη Έν Κορίνθω τή ια'. Μαΐου αωκβ'. Μφ. 0 24 Χ 0.30. Περί μεταβάσεως τοΰ Προέδρου τοΰ 'Εκτελεστικού Άλ. Μαυροκορδάτου εις Χέρσον 'Ελλάδα έπ'ι κεφαλής στρατού. ΕΒΕ. ϊμ, Χφ. -*-

Θέσπισμα του Βουλευτικού Σώματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θέσπισμα του Βουλευτικού Σώματος