10149. — "Ορκος Έγώ ό άπό έπαρχίαν πόλιν ετών θεληματικώς επιθυμών νά αφιερώσω τον εαυτόν μου και την ζωήν μου είς δούλευσιν τής πατρίδος-----[κάτω:] 'Αλέξανδρος Ύψηλάντης. Οί παρόντες νόμοι μετεξεδόθη- σαν διά τής εν Καλαμάτα εθνικής Τυπογραφίας την λ'. 'Ιουλίου. Α' έτος τής ελευθε- ρίας (1821). Μφ. 0.18x0 26. ΕΒΕ. Τμ. Χφ.
Αλέξανδρος Ύψηλάντης

Όρκος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όρκος