10146. - Ήμερούσιος Επιταγή· Έλληνικόν Στρατόπεδον! την 25 Μαΐου 1821. Τάσιον. Άνδρες στρατιώται. Πολλάκις Σας εξήγησα τά χρέη τοΰ αληθινού Στρατιώτου— [έν τέλει:] Στρατηγός σωματάρχης! Πρίγκηψ Γεώργιος Κατα- κουζηνός. Μφ. 0.18 Χ 0.24. Συστάσεις νά μή καταδυναστεύουν τους εντοπίους. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. #¦
Γεώργιος Κατα-κουζηνός.

Ημερούσιος Επιταγή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ημερούσιος Επιταγή