10145. — Ήμερούσιος Επιταγή Έλληνικόν στρατόπεδον είς Στίγκαν, την 10 'Ιουνίου 1821. Στρατιώται. Ευθύς δταν ήλθα είς Ίάσσιον-----[κάτω:] Ό Στρα- τηγός Σωματάρχης Π[ρίγκηψ] Γ. Κατακουζηνός. Μφ. 0.23x0.36. Κηρύσσει άποστάτας τους Κωνσταντϊνον Πεντεδέκαν, Μπαλάσην και Σπΰ- ρον Χαραμήν. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. #-
Γ. Κατακουζηνός.

Ημερούσιος Επιταγή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ημερούσιος Επιταγή