10144.-Ώρολόγιον το Μέγα Περιέχον την άπασαν Ήμερονΰκτιον 'Ακολουθίαν, τά Τροπάρια και Κοντάκια τοΰ Τριωδίου, τοΰ τε Πεντηκοσταρίου, και των ιβ' μηνών. Τον Παρακλητικόν Κανόνα και τους Οίκους της Θεοτόκου, την Άγίαν Μετάληψιν, τον Άκάθιστον "Υμνον είς τον Ζωοποιόν Σταυρόν και Πασχάλιον εως κ'. Μετά προ- σθήκης τοΰ Ίεροΰ Συμβόλου και της ορθής χρονολογίας τών 'Αγίων εν τφ Μηνολο- γίω. Ταΰτα δε και μετά τοΰ ετέρου Παρακλητικού τής Θεοτόκου Κανόνος και άλλων χρησίμων κοσμηθέν και προσαυξηί)έν. Ένετίησιν. Έν τη τυπογραφία Νικολάου Γλυκύ 1820. Είς 32ον, σ. 674. *

Ωρολόγιον το Μέγα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωρολόγιον το Μέγα