10142.-Συλλογή Διαφόρων Θεατρικών Ποιημάτων. Τόμος Α'. Έν Βιέννη τής Αυστρίας. Έκ τής Τυπογραφίας Α. Δαβιδοβίκη. 1820. Εις 16ον, σ. 235 + 1 ά. ά. Περιέχονται: Άχιλλεύς έν Σκύρω (σ. 3 - 118), ό Φιλήτας (σ. 119 - 178), ό Θεόφιλος ή χαρά εις τά λοίσθια (σ. 179 - 192) και ή 'Αριάδνη έν Νάξω (σ. 193 - 234).

Συλλογή Διαφόρων Θεατρικών Ποιημάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή Διαφόρων Θεατρικών Ποιημάτων