10141. - Σοφοκλέους Οιδίπους έπί Κολωνώ. Sophoclis Oedipus Colo- neus. Graece, curante C. Nicolo-poulo Smyrnaeo. Parisiis, ex typis Augusti Delalain, Bibliopolae, via Mathurinensium, n" 5. 1820. ΕΊς 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. 95+1 ά. ά. + 2 ά. ά. + 95 + 1 ά.ά. Τό δεύτερον μέρος, ΰπό διάφο- ρον τίτλον και ιδίαν σελίδωσιν, περιλαμβάνει λατινικήν μετάφρασιν «curis posterioribus regognita». Τό πρό τοϋ κειμένου λατινικόν Arginnentum είναι τό αυτό εν τε τφ πρώτω και τω δευτέρω μέρει. ΕΒΕ—.
Σοφοκλέους

Οιδίπους επί Κολωνώ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οιδίπους επί Κολωνώ